Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Návštěvní řád akce

Základní ustanovení

Marcel Palovčík se sídlem Masarykova 59, Fulnek IČ: 01898485 a jako provozovatel klubu (dále jen akce) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, kteří vstupují do hudebního klubu, který je tvořen:

- vymezeným prostorem pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určeným pro návštěvníky,

-vymezeným prostorem určeným pro umělce a zvané hosty,

- vymezeným prostorem určeným pro technické zázemí organizátora, přilehlými komunikacemi a obslužnými plochami,

-  Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany majetku a know-how uvnitř v jeho oplocených prostor.

- Každý návštěvník svým vstupem do areálu akce bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

- Každá osoba vstupující do areálu akce souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s akcí, pořadatelem a jejich partnery.

- Prostor pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky bude 120 minut po ukončení programu uzavřen a vyklizen. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy bezpečnostní služby a uvedený prostor opustit.

Organizační opatření

- Vstupovat a pobývat v klubu mohou návštěvníci pouze na základě předložené vstupenky, opravňující je ke vstupu na akci, vstupovat do klubu je možné pouze v místech k tomu určených.

-Vstupenka je nepřenosná a umožňuje jednorázový vstup klubu. Vstupné se nevrací.

- organizátoři akce si vyhrazují právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími předpisy organizátora upravujícími provoz, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů bezpečnostní služby nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek.

- každý návštěvník vstupující do areálu akce souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany bezpečnostní služby bezpečnostní kontrola a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do areálu akce.

- za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí.

- za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

-Kouření: Mimo povolené místo je v celém klubu zakázáno používat elektronické cigarety a kouřit. Kouření je povolenou pouze v místě k tomu určeném a to v kuřárně nebo na zahrádce.

-Personál je oprávněn nevpustit do klubu nebo vyvést z klubu: osobu důvodně podezřelou z opilosti či požití omamných látek a jiných psychotropních látek, nebo osobu ohrožující bezpečnost v prostorách klubu; osobu nevhodně oblečenou, tj. osobu ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu typu: tepláky, montérky a jiné pracovní oblečení apod.

Povinnosti návštěvníků akce

- každý návštěvník je povinen chovat se v klubu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.

- každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.

- každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny pořadatelů, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

Zákazy

Bez písemného povolení organizátora je v celém areálu festivalu přísně zakázáno:

- manipulovat s otevřeným ohněm, používat přenosné grily a tlakové lahve s hořlavými plyny,

- prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu,  apod.,

- pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající akce.

- vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniky atd.),

- užívat drogy a jiné psychotropní látky,

- vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály,

- vstupovat se psy a s jinými zvířaty,

- vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky,

- vnášet a používat pyrotechniku,

- ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení,

- poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu,

- popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení klubu,

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.

- vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek,

- vstupovat se psy a s jinými zvířaty, vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.

Ochrana zdraví a bezpečnost

- dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelům akce a pracovníkům požárního dozoru.

- pořadatelé akce a pracovníci požárního dozoru jsou oprávněni vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu akce v rozsahu svých kompetencí.

- návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů výše uvedených osob a respektovat bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v klubu.

Linky tísňového volání v případě nouze:

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS)

158 – Policie

150 – Hasiči

155 – Zdravotnická záchranná služba

V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pracovníka organizátora.

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Vstupem do klubu návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v klubu na vlastní nebezpečí. Organizátoři odpovídají pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři akce odpovědnost.

Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.).

Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

Ostrava!!!
Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
Metalshop
GoOut
Rádio Čas Rock
Rádio Čas